Deklaracja Dostęności

Raport o stanie dostępności

Deklaracja dostępności Państwowe Ognisko Plastyczne

Państwowe Ognisko Plastyczne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowe Ognisko Plastyczne.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • Brak skrótów klawiszowych dla wszystkich funkcji strony internetowej.
 • • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 • • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 • • Na stronach internetowych brak opisów lub występują niejasne opisy zarówno linków tekstowych jak i obrazkowych.
 • • Brak etykiet i opisów w niektórych polach formularzy lub polach wyboru lub etykiety są niedokładne.
 • • Pliki możliwe do pobrania nie są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
 • • Dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Wyłączenia

 • Państwowe Ognisko Plastyczne im Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego on-line.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem strony http://checkers.eiii.eu/

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach.
 • E-mail: pop.rydultowy@interia.pl
 • Telefon: 32 4577401

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: katowice@brpo.gov.pl
 • Telefon: (32) 72 86 800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku ogniska prowadzą dwa wejścia:

 • pierwsze – główne – od strony parkingu należy pokonać schody
 • – drugie wejście techniczne do pracowni rzeźby należy pokonać schody
 • – wejście do budynku od strony ROKO dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

Wszystkie wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i niesłyszących.

Sekretariat i gabinet dyrektora znajdują się na drugim piętrze po lewej stronie.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w części pracowni grafiki. Zarówno wejście, jak i pracownia grafiki , są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak również do pracowni rzeźby prowadzi winda.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuje się, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Państwowym Ogniskiem Plastycznym im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: pop.rydultowy@interia.pl,

 • korespondencję pisemną na adres: Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora , ul. Adama Mickiewicza 33, 44‑280 Rydułtowy.

Możliwość komunikowania się w języku migowym zapewniona jest tylko po wcześniejszym umówieniu. Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.