Nasza placówka od 1949 roku istnieje jako miejsce pracy z uzdolnioną młodzieżą.
Młodzież jak i artyści – pedagodzy tworzą podstawową bazę jak i specyficzny klimat tej placówki. Umiejętna współpraca artysty pedagoga i ucznia pozwala zachować indywidualne formy wypowiedzi eksponujące cechy osobowe, temperament i zdobywanie doświadczeń przez młodych twórców. Tradycją placówki stało się poszukiwanie najlepszych metod kształcenia, by jej uczniowie i absolwenci mogli realizować swoje cele zawodowe
w wyższych uczelniach artystycznych, Uniwersytetach o różnych specjalnościach. Jesteśmy placówką o specjalizacji ogólnoplastycznej.
Uczniowie w zależności od wieku pobierają nauki w dwóch działach.

DZIAŁ MŁODZIEŻY: obejmuje trzyletni program kształcenia w czasie którego realizujemy następujące przedmioty :

DZIAŁ DZIECIĘCY: obejmuje zajęcia z malarstwa i rzeźby.


1 grudnia 1945 roku został założony w Rydułtowach kurs rzeźby w węglu przez Ludwika Konarzewskiego Seniora, wybitnego malarza, rzeźbiarza, pedagoga. Finansowo wspierany przez Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, początkowo kurs rzeźby odbywa się w opuszczonej poniemieckiej stolarni. W ramach półrocznego kursu odbywały się zajęcia z zakresu rysunku, modelowania w glinie, drewnie i węglu. Uczestnikami były dzieci, młodzież i dorośli. Zajęcia prowadzili Henryk Burzec i Kazimierz Madej – absolwenci Akademii Krakowskiej. W tym czasie powstaje wiele rzeźb
o tematyce górniczej. Organizowanie wystaw, wysyłanie prac za granicę, powoduje, że szybko rośnie sława placówki. Na Międzynarodowych Targach
w Gdańsku w 1947 roku placówka zostaje odznaczona srebrnym medalem, natomiast na Wystawie Rzemiosła w Katowicach zdobywa złoty medal. W roku 1949 kurs przejmuje Ministerstwo Kultury i Sztuki i nadaje statut Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej. Pomoc Ludwika Konarzewskiego Juniora, który w tym czasie kończy Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, pozwala na rozszerzenie zajęć. Zostaje wprowadzona nauka malarstwa, historii sztuki, kształtowanie form użytkowych i liternictwo. Nauka trwa trzy lata. W roku1950 Ognisko przenosi siedzibę do lokali sklepowych przy ul. Ofiar Terroru.
W Ognisku, obok Ludwika Konarzewskiego Seniora i jego syna, zajęcia prowadzą również jego córka Maria i żona Juniora Joanna. Nadal przeważa tematyka górnicza, a zwłaszcza człowiek w różnych sytuacjach w pracy i domu. Poza placówką młodzież uczestniczy w plenerach malarskich
w Istebnej. W dalszym ciągu większość uczniów pochodzi z okolic Rydułtów, a część dojeżdża z innych miast Śląska.

2 października 1954 roku Ludwik Konarzewski Senior umiera. Po jego śmierci dyrektorem placówki zostaje jego syn Ludwik. Złe warunki lokalowe powodują opracowanie w 1963 roku dokumentacji technicznej budynku, który miał stanąć przy ul. Pośpiecha. Projekt siedziby placówki opracował architekt Stanisław Konarzewski, brat Ludwika Konarzewskiego Juniora. Długie lata starań o zmianę warunków lokalowych nie przynoszą efektu. Przeciwnie, istnieją projekty likwidacji placówki lub przeniesienia jej do Rybnika. Dopiero w 1965 roku Ognisko otrzymuje nową siedzibę – skrzydło internatu Szkoły Górniczej przy ul. Mickiewicza 23. Duże zaangażowanie wykładowców i słuchaczy, powoduje, że absolwenci Ogniska odnoszą wiele sukcesów w kraju i zagranicą. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat nakręcono kilka filmów dokumentalnych o działalności placówki. Pierwszy została nakręcony przez wybitnego reżysera Kazimierza Kutza. W roku szkolnym 1976/77 dyrekcję Państwowego Ogniska Plastycznego obejmuje urodzona
w Rydułtowach uczennica Ludwika Konarzewskiego Juniora, absolwentka Akademii Krakowskiej – Wydział Grafiki w Katowicach Urszula Berger – Styczeń. Kandydatura została zaproponowana przez Ludwika Konarzewskiego Juniora do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach. W roku szkolnym 1999 obchodzono Jubileusz 50- lecia pracy Państwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach. Była to szczególna okazja do nadania imienia patrona placówki. We wrześniu 1998 roku cała społeczność szkolna wzięła udział w tajnym głosowaniu, w efekcie którego wybrano Ludwika Konarzewskiego Seniora na patrona placówki. Nadanie imienia odbyło się 17 września 1999 roku w czasie uroczystości jubileuszowych.

W roku 2004 dyrektorem Ogniska zostaje dr Franciszek Nieć, urodzony w 1961 roku w Rydułtowach. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach. Rok 2007 to czas kolejnej przeprowadzki. Tym razem Ognisko przenosi swoją siedzibę w miejsce Szkoły Podstawowej nr 4 w Rydułtowach. Obecna siedziba placówki mieści się przy ul. Mickiewicza 33. Szkoła - placówka artystyczna nie jest jedyną formą kształcenia, wychowania. Wiedzę o świecie człowiek zdobywa zewsząd i przez całe życie, zwłaszcza odkąd środki masowego przekazu stały się dobrem powszechnym. Rola szkoły i nauczyciela radykalnie się zmienia. Potrzebna jest własna inicjatywa nauczyciela, postrzeganie różnic w poziomie i celach kształcenia, elastyczność w podejmowaniu decyzji, samodzielność myślenia w wyborze najodpowiedniejszej z metod. Bardziej niż tradycyjne nauczanie potrzebna jest ingerencja pedagoga w roli pośrednika między człowiekiem i życiem, a więc między człowiekiem a sztuką. W miarę podnoszenie się ogólnego poziomu wiedzy rola nauczyciela staje się coraz bardziej odpowiedzialna, wymaga wysokich kwalifikacji moralnych, wszechstronnie rozwiniętych czynności psychicznych, zawodowych umiejętności i wiedzy. Pozycja placówki w środowisku, regionie i kraju kształtuje od jej powstania wspaniała kadra pedagogiczna , pełna twórczych inicjatyw, bezinteresownego zainteresowania w sprawy istotne na rzecz rozwoju twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży. Zatrudnienie w placówce artyści biorą czynny udział w życiu artystycznym środowiska, kraju i poza jego granicami. Ma to zasadniczy wpływ na młodzież i owocuje w realizacji programów nauczania, w ocenie placówki artystycznej. zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości mają wpływ na kształtowanie się procesów dydaktyczno-wychowawczych. Placówka prezentuje swoje osiągnięcia na dorocznych wystawach prac dzieci i młodzieży, w przeglądach i konkursach ogólnopolskich i zagranicznych. Prowadzi działalność na rzecz środowiska, organizuje wystawy zbiorowe, indywidualne, aukcje prac oraz uczestniczy w życiu kulturalnym regionu. Od lat współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych
w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie oraz Związkiem Polskich Artystów Plastyków w Katowicach.

Do ważnych osiągnięć placówki należy ilość uczniów i absolwentów. W procesie kształcenia uczestniczyło ponad cztery tysiące dzieci i młodzieży
z miast regionu górnośląskiego z czego prawie 30 procent słuchaczy i absolwentów ukończyło wyższe uczelnie artystyczne.