Polityka prywatności

Państwowe Ognisko Plastyczne w Rydułtowach

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) – zwanego dalej RODO, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowe Ognisko Plastyczne im. Ludwika Konarzewskiego Seniora z siedzibą w Rydułtowach, ul. Adama Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy, pop.rydultowy@interia.pl, tel. (32) 457 74 01.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Leszek Sosna. Dane kontaktowe: telefon (32) 4537 534 e-mail iod@mzopo.rydultowy.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań POP. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, lub świadczenia usług dla zainteresowanych nimi osób.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie.
 6. wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 7. wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa – art. 6 ust. 1 lit . c RODO,
 8. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora – art. 6 ust. 1 lit . e RODO.
 9. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 11. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 14. żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 15. sprostowania danych osobowych – stosownie do art. 16 RODO,
 16. żądania usunięcia danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
 17. żądania ograniczenia przetwarzania – stosownie do art. 18 RODO i w wymienionych tam przypadkach,
 18. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach opisanych w art. 21 RODO,
 19. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO),
 20. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 21. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.